kế hoạch năm học khối 1
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sơ kết công tác tháng 11 kế haochj công tác tháng 12
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sơ kết tháng 10 kế hoạch công tác tháng 11
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sơ kết thàng 9 triển khai công tác tháng 10
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch năm học 2015 -2016
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch chuyên môn năn học 2015 -2016
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết năm 2014 -2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 -2016
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ké hoạch công nghệ thông tin
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch năm học
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết đại hội
Ngày ban hành:
10/10/2015
Ngày hiệu lực:
10/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực